Terms & Conditions

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder::

1.1 Nouks Visuals: de opdrachtnemer; onderdeel van Nouks Visuals gevestigd te Rotterdam                                              1.2 De Afnemer: natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan Opdrachtnemer.                                                                                

 • Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Nouks Visuals en de Afnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 • Vergoeding

3.1 Nouks Visuals zal vooraf de vergoeding op maat van de opdracht kenbaar maken.

3.2 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Nouks Visuals eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Afnemer gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten m.b.t. meerwerk dienen door de Afnemer te worden vergoed.

 • Factuur en betaling

 4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien Nouks Visuals het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Afnemer de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Afnemer in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Nouks Visuals ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Afnemer.

4.4 Geen enkel gebruik van de visualisaties op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Afnemer enige uitstaande factuur van Nouks Visuals nog niet heeft voldaan.

.

 • Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de visualisaties per mail aan Nouks Visuals te worden medegedeeld. Nouks Visuals heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Afnemer  zou leiden.

 • Opdracht

6.1 Onder opdrachtwordt verstaan:

:-Het visualiseren van het evenement/het bedrijf/de persoon middels fotografie en/of videografie

-Het digitaal bewerken van de visualisaties

-Het aanleveren van deze visualisaties middels digitaal verkeer aan Afnemer

6.2 Nouks Visuals heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Afnemer om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Afnemer en zullen door Nouks Visuals slechts worden uitgevoerd na  ontvangst van door de Afnemer schriftelijke goedkeuring van meerkosten.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Afnemer op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Nouks Visuals recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 • Uitvoering

7.1 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis Nouks Visuals verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Nouks Visuals zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van de Afnemer                                                                                  7.2. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van de Afnemer, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Nouks Visuals geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Nouks Visuals en de Afnemer is overeengekomen..                                   7.4 De Afnemer vrijwaart Nouks Visuals voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan de Afnemer  toerekenbaar is.  

7.5 Na uitvoering van de Opdracht worden de geproduceerde visualisaties uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever, in de vorm van een mp4-, PDF- of JPEG file.

 • Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op de visualisaties berust bij Nouks Visuals

8.2 De Afnemer gaat akkoord dat de genoemde visualisaties door Nouks Visuals kunnen worden gebruikt voor commerciele doeleinden/direct marketing waarvoor op grond van de privacy-wetgeving toestemming door derden vereist kan zijn.                                              8.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nouks Visuals is het de Afnemer niet toegestaan de door bij Nouks Visuals geproduceerde visualisaties als bedoeld in lid 6.1 aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan overeengekomen in de Opdracht dan wel door de Afnemer geïnitieerd.                   8.4 bij Nouks Visuals wordt algeheel en voorwaardelijk door Afnemer gevrijwaard voor alle afspraken die derden jegens bij Nouks Visuals geldend kunnen maken.

 • Overeenkomst

9.1 Toestemming voor gebruik van de visualisaties door de Afnemer wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een overeenkomst zoals die naar aard en omvang door de bij Nouks Visuals is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

9.2 Indien omtrent de omvang van de overeenkomst niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van het  doel, de verkoop en de verhuur van het object omschreven volgens opdracht, en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van bij Nouks Visuals, hebben bedoeld.

9.3 Het is de Afnemer niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van bij Nouks Visuals.

9.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Afnemer niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

10.1 Elk gebruik van de visualisaties dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van bij Nouks Visuals.

10.2 Bij inbreuk bij Nouks Visuals een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Nouks Visuals gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding

 De naam Nouks Visuals en eventuele actieve koppelingen van social media of website dienen duidelijk bij een gebruikt visualisate te worden vermeld, of met een verwijzing naar de visualisatie in de publicatie te worden opgenomen.

 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden

12.1 bij Nouks Visuals is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.                                                                                12.2 bij Nouks Visuals is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de visualisaties

12.3 Aansprakelijkheid van bij Nouks Visuals voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfte wins, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten

12.4 Indien derden jegens bij Nouks Visuals en/of de Afnemer een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot de visualisaties, dan zullen de Afnemer en bij Nouks Visuals in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 1. Faillissement/surseance  

Zowel bij Nouks Visuals als de Afnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Afnemer heeft bij Nouks Visuals het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 1. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen bij Nouks Visuals en de Afnemer, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland